(version française plus bas)

ALGEMENE VERGADERING 2024 van APROA-BRK op maandag 3 juni 2024 vanaf 17.30 uur in de Spiegelzaal, eerste verdieping van « De Markten », Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Programma :

17.30 U : Verwelkoming van de leden

18.00 U : Gewone Algemene Vergadering 2024

De Nederlandstalige notulen van de gewone- en de buitengewone algemene vergadering worden u later bezorgd.

Fotowedstrijd : Stuur een foto van jezelf in een professionele omgeving en maak kans op de eerste prijs!

De foto moet uiterlijk op 01 juni worden opgestuurd, naar [email protected]
Er wordt anoniem gestemd op de dag zelf. Slechts één foto per persoon.

 

BELANGRIJK
!!!! Oproep tot kandidaatstelling voor het bestuursorgaan !!!!

Elk jaar doen we een oproep tot kandidaatstelling. Ook dit jaar vragen wij dat deze oproep als dringend en ernstig wordt gehoord en dat er gevolg aan wordt gegeven.
Uw kandidatuur is van vitaal belang voor de continuïteit van onze vereniging. Dit is geen overdrijving maar een realiteit: de bestuursleden die al vele jaren aanwezig zijn, willen het stokje graag doorgeven, maar wij hebben vervangers nodig, leden die bereid zijn zich in te zetten om onze vereniging te laten functioneren, anders slaan wij over een paar jaar de bladzijde om.
Wij willen een beroep doen op uw verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit. Als u lid bent van een vereniging die u voordelen oplevert, is het normaal dat u in ruil daarvoor uw diensten aanbiedt. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen om de nieuwsbrief levend te houden, om de besluiten die binnen E.C.C.O. worden genomen op te volgen, om alle administratieve taken van het dagelijks bestuur te verzorgen, om projecten op te zetten, enz.
Als het bestuursorgaan het aantal actieve leden niet ziet toenemen of zich niet ziet vernieuwen, zal onze vereniging haar taken niet kunnen blijven vervullen. Dankzij de investeringen van geëngageerde leden is er in ons beroep aanzienlijke vooruitgang geboekt. We mogen deze verwezenlijkingen niet verliezen. We kijken uit naar uw nominaties.
Ter vervanging en/of aanvulling van de uittredende bestuurders die herkiesbaar zijn alsook van diegenen die ontslag hebben genomen, wordt u uitgenodigd om uw kandidatuur voor te dragen aan de Bestuursorgaan van BRK-APROA.
Er zijn geen vereisten om bestuurslid te worden, alleen de wil om de werking van de vereniging en de toekomst van de projecten te verzekeren.

Dit jaar, hebben wij absoluut 2 nieuwe bestuursleden nodig. Waarom U niet ?!!

Sollicitaties moeten vóór 1 juni 2024 per e-mail worden gezonden naar  [email protected]

 

 

—————————————————————————————————————————————–

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024 de L’APROA-BRK le lundi 3 juin 2024 à partir de 17.30 h dans la Salle des Miroirs, au premier étage de “De Markten”, Vieux Marché aux Grains 5, à 1000 Bruxelles.

Programme :

17H30 Accueil des membres

18H00 Assemblée Générale Ordinaire 2024

Concours photo : Envoyez une photo de vous, dans un contexte professionnel et tentez de gagner le premier prix !

Envoi de la photo pour le 01 juin au plus tard, à l’adresse [email protected]
Le vote sera fait de façon anonyme sur place le jour J. Une seule photo présentée par personne.

IMPORTANT

!!!! Appel à candidature pour l’organe d’administration !!!!

Chaque année nous faisons un appel à candidature d’administrateurs. Cette année encore, nous demandons que cet appel soit entendu comme urgent et sérieux et qu’il soit suivi d’effets.
Votre candidature est vitale pour la pérennité de notre association. Ceci n’est pas une exagération mais une réalité : les membres de l’organe d’administration présents depuis de nombreuses années voudraient transmettre le témoin, mais il faut des remplaçants, des membres qui désirent s’engager afin de faire fonctionner notre association, sinon nous tournerons la page dans quelques années. Nous voulons faire appel à votre sens des responsabilités et à votre solidarité. Si vous êtes membres d’une association qui vous apporte des avantages, il est normal d’apporter vos services en retour. Nous recherchons des personnes enthousiastes afin de faire vivre le Bulletin, de suivre les décisions prises au sein d’E.C.C.O., de fournir toutes les tâches administratives de la gestion quotidienne, de mettre des projets sur pied, etc.

Si l’organe d’administration ne voit pas le nombre de membres actifs augmenter ou se renouveler, alors notre association ne pourra plus continuer à assumer ses missions. Il y a eu des avancées significatives dans notre profession et ce grâce à l’investissement de membres qui s’étaient engagés. Nous ne pouvons pas perdre cet acquis. Nous attendons vos candidatures.

En remplacement et/ou en complément des administrateurs sortants rééligibles ainsi que des administrateurs démissionnaires, vous êtes invités urgemment à présenter votre candidature comme administrateur de l’APROA-BRK.
Cette année nous cherchons impérativement 2 nouveaux administrateurs, pourquoi pas vous ?!!

Aucune condition n’est nécessaire pour être Administrateur, seul prévaut la volonté d’assurer le fonctionnement de l’association et l’avenir des projets.

Les candidatures doivent être envoyées par Email au plus tard le 1 juin 2024 à  [email protected]